ЗА НАС

Визијата на нашата компанија е да понудиме комплетна услуга на нашите клиенти во однос на стручност и професионалност.

IASS:2009-2023 СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за квалитет
Сертификат за општествена одговорност

ПРОЕКТИРАЊЕ

 • Архитектурни решенија
  – Внатршно уредување на стамбен и деловен простор
  – Хортикултурни идејни решенија
 • Проектирање
  – Основни проекти за домување
  – Проекти за изведба
  – Проекти на изведена состојба
  – Основни проекти за комерцијални дејности
  – Основни пректи за производствени и сервисни дејности
  – Основни проекти за спорт и рекреација
  – Основни проекти за верски објекти
  – Основни проекти за ИПАРД програма
 • Други фази на проектирање
  – Градежно конструктивен проект
  – Електротехнички проект
  – Проект за водовод и канализација
  – Термотехнички проект
  – Сообраќаен проект
  – Проект за против пожарна заштита
  – Проект за безбедност и заштита при работа
  – Други проекти и елаборати во зависностод намената на градбата
 • Одобренија за секаков вид на градење
 • Планирање
 • Консалтинг
 • Вадење на имотен лист, скица, историјат и друга документација од АКН 
 • Изводи од ДУП, ГУП итн.

ПОСРЕДУВАЊЕ

 • Посредување при закуп
 • Посредување при продажба – Проверка на исправност на документација, хипотеки и слично – Комплетирање на документација за пренос – Пренос на сопственост
 • Купопродажба на недвижности, куќи, станови, плацеви
 • Катастарски услуги: Елаборати, премер, физичка делба итн.
 • Проценка на недвижен имот
 • Одредување на пазарната вредност на имотот
 • Спроведување на имот во катастарски книги
 • Урабанизација
 • Легализација
 • Осигурување на лица, движен и недвижен имот
 • Правни и нотарски услуги

Со нашето посредување, двете страни ја постигнуваат оптималната цена по единствениот принцип во овој бизнис – ПОБЕДНИКПОБЕДНИК.